CONDICIÓNS XERAIS

Táboa de contidos

Este documento contractual denominado Condicións Xerais de Contratación (en diante "CGC ou Condicións") rexerá a contratación de produtos a través do "mercado" https://wines.gal "(En diante" WINES.GAL ") propiedade da empresa ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU (en diante" O PROVEEDOR ").

A aceptación deste documento implica que o USUARIO:

 • Leu, comprende e está de acordo con este texto.
 • É unha persoa con capacidade suficiente para mercar en liña.
 • Asuma todas as obrigas aquí establecidas.

Estes CGC terán un período de validez indefinido e serán aplicables a todos os contratos realizados a través de WINES.GAL.

Estes CGC foron elaborados de acordo coa normativa aplicable en materia de Contratación Electrónica: a Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de ordenación do comercio minorista; Real decreto 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios; Real decreto 1906/1999, do 17 de decembro, polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica; a Lei 7/1998, do 13 de abril, de Condicións Xerais de Contratación; a Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos para a sociedade da información e o comercio electrónico e a Lei 23/2003, do 10 de xullo, de garantías para a venda de bens de consumo.

O PROVEEDOR resérvase o dereito de modificar unilateralmente as condicións, sen que isto afecte aos bens ou promocións que se adquiriron antes da modificación.

Recoméndase ao USUARIO que lea atentamente este documento cada vez que realice unha compra.

Identidade das partes contratantes

O PROVEEDOR será a empresa denominada ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU, con CIF Nº: B94202140, enderezo na Avenida do Doutor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España, teléfono: +34 986 09 57 48, correo electrónico: info@atlantic.gal .

O USUARIO é o que se rexistrou como tal a través de WINES.GAL e realiza a compra dun produto comercializado a través del.

O USUARIO é responsable da exactitude dos datos persoais facilitados ao PRESTADOR durante o proceso de rexistro na páxina web. O PRESTADOR será o responsable do uso e custodia dos ditos datos persoais.

Sen formar parte deste Contrato, enténdese, a efectos de aclaración, produtor, fabricante ou distribuidor (en diante “elaboradores”) os encargados da elaboración, embotellado, venda e distribución dos produtos vitivinícolas que promocionen e comercializan os seus produtos no VIÑO. .GAL Marketplace (en diante " Adegas asociadas “).

Obxecto do contrato

O obxectivo destes CGC é regular a relación contractual para a venda de produtos vitivinícolas creada entre o PROVEEDOR e o USUARIO, no momento en que este acepta a caixa correspondente durante o proceso de contratación en liña.

A relación contractual de venda supón a entrega dun produto concreto, a un prezo determinado, tal e como se promociona na páxina web.

Información de produtos

As imaxes que ilustran os produtos presentados en WINES.GAL teñen un carácter meramente informativo, indicando a natureza do produto e non poderán, en ningún caso, dar lugar a compromiso por parte do PRESTADOR. Por outra banda, as fichas informativas, etiquetas e descricións dos produtos son transmitidas e comunicadas ao PROVEEDOR polas Adegas Asociadas, das que o PRESTADOR non se fai responsable da súa validez e calidade.

Dispoñibilidade de produtos

Dado que os produtos expostos en WINES.GAL son subministrados por adegas asociadas, o PROVEEDOR está exento de responsabilidade se algún dos produtos expostos non se puido subministrar, baseándose en que por razóns alleas ao seu control non están dentro do alcance de poder para comercializalos, xa sexa polo seu cesamento da produción ou pola súa falta de dispoñibilidade por parte das adegas asociadas.

Procedemento de contratación.

De conformidade co disposto no artigo 27 da Lei 34/2002, de Servizos para a Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSICE), o procedemento de contratación rexerase polas seguintes disposicións:

 • 1) Cláusulas xerais de contratación

Salvo estipulación expresa por escrito, a realización dun pedido a través de WINES.GAL implicará a aceptación por parte do USUARIO das presentes condicións legais. Ningunha estipulación realizada polo USUARIO poderá diferir das establecidas a partir de agora se non fose expresamente aceptada previamente e por escrito polo PRESTADOR.

 • 2) Envío de pedidos

Como norma xeral, o PROVEEDOR non enviará ningún pedido ata que comprobe que dispón de stock suficiente, así como que o sistema de pagamento escollido polo USUARIO é efectivo e de acordo co establecido neste documento.

Os envíos normalmente realizaranse a través das empresas de transporte correspondentes ao lugar de entrega elixido polo USUARIO.

Os pedidos enviaranse nun prazo de 48 horas hábiles despois da recepción do pagamento. Unha vez realizado o envío, o PROVEEDOR non se fai responsable dos posibles atrasos na entrega por parte das empresas de transporte.

Para os efectos do disposto nesta estipulación, os pedidos ordenados antes das 20:00 horas considéranse feitos o mesmo día.

O prazo de entrega en España adoita estar entre 2 e 5 días hábiles, dependendo da poboación de destino e do método de pago elixido. Enténdese este termo sempre que se confirme a dispoñibilidade da mercadoría e se comprobe o método de pago.

Se o produto non está en stock, o PROVEEDOR avisará ao USUARIO para que indique o prazo total de entrega.

O prazo de entrega é de 4 días hábiles ás principais capitais europeas, 6 días ao resto de Europa e 10 días aos Estados Unidos e ao resto do mundo.

As datas ou prazos de entrega entenderanse aproximados, sen que o atraso constitúa un incumprimento esencial. No caso de que o PROVEEDOR non entregase o produto transcorridos 30 días desde a data de entrega acordada, o USUARIO terá dereito a cancelar o pedido e recibir un reembolso do importe total pagado sen custo e sen que se derive. ningunha responsabilidade polos danos imputables ao PROVEEDOR.

Unha vez recibido o pedido, se se detecta que se puido producir un fallo, non se debe aceptar o pedido e débese informar ao PROVEEDOR a través do enderezo de correo electrónico (correo electrónico): info@wines.gal para xestionar o incidente.

O USUARIO poderá saber en calquera momento onde se atopa o seu pedido mediante un número de seguimento que o departamento de envío lle facilitará no momento en que o pedido saia do almacén.

O PROVEEDOR non asumirá ningunha responsabilidade cando non se produza a entrega do produto, xa que os datos facilitados polo USUARIO son falsos, inexactos ou incompletos.

A entrega considerarase feita no momento en que o transportista puxo os produtos a disposición do USUARIO e o USUARIO ou o seu delegado ou avogado asinou o recibo de entrega.

Correspóndelle ao USUARIO verificar os produtos unha vez recibidos e expor todas as excepcións e reclamacións que se xustifiquen no documento de recibo de entrega.

Dereito de desistimento

O USUARIO poderá retirarse da súa orde sen ter que xustificar a súa decisión.

O USUARIO dispón dun prazo de catorce días naturais, contados a partir da data de recepción do produto, para devolvelo (artigo 71 da Lei 3/2014, do 27 de marzo). Salvo que a devolución se realice por defectos do produto, os gastos de envío serán asumidos polo USUARIO. O produto debe ser devolto na súa embalaxe orixinal e en perfecto estado.

Para exercer este dereito, o USUARIO debe cubrir o formulario de retirada enviado xunto co seu pedido e dirixilo ao enderezo de correo electrónico: info@wines.gal , especificando como suxeito "Dereito de desistimento".

En virtude do disposto no artigo 103 do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aprobou o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e demais leis complementarias, o dereito de desistimento non poderá seguintes casos:

            a)  A prestación de servizos, unha vez executado por completo o servizo, cando se iniciou a execución, co consentimento expreso previo do consumidor e usuario e co recoñecemento por parte do seu coñecemento de que, unha vez executado completamente o contrato por o empresario, perderá o seu dereito de desistimento.
            b)  A subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo depende de flutuacións no mercado financeiro que o empresario non pode controlar e que poden producirse durante o período de retirada.
           
c)  A subministración de bens realizados segundo as especificacións do consumidor e usuario ou que sexan claramente personalizados.
           
d) A subministración de mercadorías que poden deteriorarse ou caducar rapidamente.
           
e)  A subministración de mercadorías pechadas que non son aptas para ser devoltas por motivos de protección da saúde ou de hixiene e que foron seladas despois da entrega.
           
f)  A subministración de bens que despois da entrega e tendo en conta a súa natureza se mesturasen indisolublemente con outros bens.
           
g)  A subministración de bebidas alcohólicas cuxo prezo se acordou no momento de celebrar o contrato de venda e que non se pode entregar nun prazo de 30 días e cuxo valor real depende das flutuacións do mercado que o empresario non pode controlar.
           
h) Contratos nos que o consumidor e usuario solicitou expresamente ao empresario a súa visita para realizar operacións urxentes de reparación ou mantemento; Se durante esa visita o empresario prestase servizos adicionais aos especificamente solicitados polo consumidor ou subministrase bens distintos dos recambios necesarios para realizar operacións de mantemento ou reparación, o dereito de desistimento deberá aplicarse aos devanditos servizos ou bens adicionais.
           
i)  A subministración de gravacións de son ou vídeo seladas ou programas de ordenador selados que o consumidor e o usuario foron selados despois da entrega.
           
j) A subministración de prensa diaria, publicacións periódicas ou revistas, a excepción dos contratos de subscrición para a subministración de tales publicacións.
           
k)  Contratos celebrados mediante poxas públicas.
            l) A prestación de servizos de aloxamento con fins distintos dos de servir como vivenda, transporte de mercadorías, aluguer de vehículos, comida ou servizos relacionados con actividades de lecer, se os contratos prevén unha data ou período específico de execución.
           m) A subministración de contido dixital que non se proporciona nun soporte material cando a execución comezou co consentimento expreso previo do consumidor e usuario co coñecemento da súa parte de que, en consecuencia, perden o seu dereito de retirada.

 

Polo tanto, no caso de produtos comprados a través de WINES.GAL, a retirada non será aplicable:

 1. Se o produto non se presenta en perfecto estado.
 2. Se o envase do produto non é o orixinal ou non está en perfecto estado.
 3. Cando o produto está aberto.
 4. Envíos recibidos sen un número de devolución (RMA) proporcionado polo PROVEEDOR que debe unirse ao envase ou envoltorio do paquete.

Os produtos deben ser devoltos no seu embalaxe orixinal. Ademais, o remitente tamén debe estar visible no paquete. Non se aceptará a devolución se hai indicios de que os produtos foron manipulados ou expostos a condicións inadecuadas.

O PROVEEDOR aconsella ao USUARIO que realice devolucións por correo certificado ou contratando un seguro que poida facerse coa empresa de transporte polo valor do produto. Este seguro será necesario en caso de accidente, rotura ou perda da mercadoría por parte da empresa de transportes.

Tras a comprobación por parte do PRESTADOR do bo estado do/s produto/s, procederase ao reembolso do importe correspondente ás unidades devoltas.

En caso de dano ou non devolución do produto, o PROVEEDOR resérvase o dereito de deducir da cantidade o valor de mercado do produto danado ou retido polo USUARIO, cun máximo do prezo de compra.

Calquera devolución por rotura ou incidencia durante o transporte deberá ser comunicada ao PRESTADOR nun prazo máximo de 24 horas despois da entrega do pedido, cos datos do pedido, identificación do USUARIO, motivos da devolución e fotografía(s) do produto. como chegou no caso de estar defectuoso.

Se se cumpren todos os requisitos, o PRESTADOR procederá ao aboamento do importe total do pedido ou ao envío dun novo conforme ao acordado co USUARIO tras recibir o pedido ou o produto devolto. Se non hai stock do produto, devolverase o importe total da compra.

Para o reembolso do importe correspondente, o PROVEEDOR empregará os mesmos medios de pago que o USUARIO utilizou para o pagamento inicial.

O PROVEEDOR non será responsable dos gastos ocasionados por aquelas devolucións que se produzan sen respectar os pasos establecidos neste procedemento.

 

Reclamacións

Calquera reclamación que o USUARIO considere oportuna será dirixida o máis axiña posible polo PROVEEDOR e pode facerse no seguinte enderezo postal: Avenida do Doutor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España ou a través do enderezo de correo electrónico (correo electrónico): info@wines.gal

Resolución de disputas en liña.

De conformidade co art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013, a Comisión Europea facilita unha plataforma de acceso gratuíto para a resolución de conflitos en liña entre o USUARIO e o PRESTADOR, sen necesidade de recorrer aos tribunais de xustiza, mediante a intervención dun terceiro, denominado órgano de resolución de litixios, que actúa como intermediario entre ambos. Este órgano é neutral e dialogará con ambas as partes para chegar a un acordo, podendo finalmente suxerir e/ou impoñer unha solución ao conflito.

Ligazón á plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Forza maior

As partes non se responsabilizan por ningunha falta por causa de forza maior, perturbacións ou folga total ou parcial, especialmente dos servizos postais e medios de transporte ou comunicación, inundacións, incendios ou guerra. O cumprimento da obriga atrasarase ata o cesamento do caso de forza maior.

Competencia

O USUARIO non poderá ceder, transferir nin transmitir os dereitos, responsabilidades e obrigacións contraídos na venda.

Se calquera estipulación destas condicións se considera nula ou imposible de cumprir, a validez, legalidade e cumprimento do resto non se verán afectadas de ningún xeito, nin se modificarán de ningún xeito.

O USUARIO declara ter lido, coñecido e aceptado estas Condicións Xerais na súa totalidade.

Descrición xeral da oferta

Todas as vendas e entregas realizadas polo PROVEEDOR entenderanse suxeitas a estas Condicións Xerais.

Non terá efecto ningunha modificación, alteración ou acordo contrario á proposta comercial do PRESTADOR ou ao aquí estipulado, salvo acordo expreso por escrito asinado polo PRESTADOR, neste caso prevalecerán estes acordos particulares.

Dados os continuos avances técnicos e melloras do produto, o PROVEEDOR resérvase o dereito de modificar as súas especificacións relativas á información subministrada na súa publicidade, ata que afecte o valor dos produtos ofrecidos. Estas modificacións tamén serán válidas no caso de que, por calquera motivo, se vexa afectada a posibilidade de subministración dos produtos ofrecidos.

 

Prezo e prezo de validez da oferta

Os prezos dos produtos promovidos a través de WINES.GAL amosaranse en euros por unidade (€ / unidade) e incluirán o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) ou outros impostos que poidan ser aplicables. Estes prezos, a non ser que se indique expresamente o contrario, non inclúen o envío, manipulación, embalaxe, seguro de envío nin outros servizos e anexos adicionais ao produto comprado.

O USUARIO asume que a valoración económica dalgúns dos produtos pode variar en tempo real, sen afectar os pedidos que recibiron confirmación de envío.

Antes de realizar a compra, o USUARIO poderá consultar en liña todos os detalles do pedido: artigos, cantidades, prezo, dispoñibilidade, gastos de transporte, gastos, descontos, impostos e o total da compra. Os prezos poden cambiar diariamente mentres non se confirme o pedido.

Tamén existe a posibilidade de publicar un segundo prezo cando o produto ten algún tipo de desconto adicional. Neste caso, no mesmo proceso de compra aplicaráselle ao USUARIO o prezo descontado.

Calquera pagamento realizado ao PRESTADOR suporá a emisión dun albará a nome do USUARIO rexistrado ou da razón social que este comunicou no momento de realizar o pedido. Este documento estará a disposición do USUARIO na conta de usuario e, se desexa recibir unha factura, poderá ser solicitado ao PRESTADOR.

As ofertas de produtos e prezos son válidas sempre que se mostren no sitio web e sempre en función das existencias dispoñibles.

Se non hai stock nos almacéns das adegas asociadas, por diferentes circunstancias, o PROVEEDOR procederá a retirar o produto do sitio web de inmediato.

Non obstante, se o produto non está dispoñible despois de realizar un pedido, o USUARIO será informado por correo electrónico ou teléfono da entrega de só unha parte do seu pedido ou da súa cancelación. En calquera destes casos, recibirá un reembolso do importe total ou parcial do pedido nun prazo máximo de 30 días a partir da data do pedido.

 

Gastos de transporte

Os prezos non inclúen os gastos de envío, salvo acordo expreso por escrito en contrario.

O franqueo calcularase no momento de gardar a cesta, xa que se calculan polo peso dos produtos e polo enderezo de entrega.

As taxas máximas de custos de envío aplicadas son as seguintes:

A nivel nacional (territorio español) traballamos con Correos Express, coas seguintes tarifas:

 RexionalPeninsularPeninsular + e todo PortugalMallorcaIllas Baleares MenoresTenerife e As PalmasCanarias Menores
Ata 1,00 kg€ 3.95€ 4.04€ 4.29€ 6.96€ 7.33€ 15.59€ 16.54
Ata 2,00 kg€ 4.14€ 4.25€ 4.50€ 7.88€ 8.41€ 19.96€ 21.36
Ata 3,00 kg€ 4.33€ 4.45€ 4.71€ 9.23€ 9.92€ 23.93€ 25.72
Ata 4,00 kg€ 4.53€ 4.66€ 4.92€ 9.89€ 10.75€ 27.89€ 30.08
Ata 5,00 kg€ 4.65€ 4.80€ 5.10€ 10.56€ 11.58€ 31.86€ 34.45
Ata 10,00 kg€ 5.96€ 6.15€ 6.34€ 13.89€ 15.72€ 52.01€ 56.61
Ata 15,00 Kg€ 7.28€ 7.46€ 7.65€ 17.21€ 20.52€ 72.29€ 78.91
Kg. Adicional€ 0.26€ 0.31€ 0.38€ 0.62€ 0.79€ 3.83€ 4.21

 

RexionalGalicia e norte de Portugal ata Porto
PeninsularResto de España e Portugal central (ata Lisboa, sen incluíla)
Peninsular +Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Lisboa e sur de Portugal

* Os prezos que aparecen na táboa anterior non inclúen o IVE
** O peso por botella máis o envase é de aproximadamente 1,2 KG

A nivel internacional (Unión Europea e Reino Unido) Traballamos con UPS, pero a pesar de ter tarifas estándar, o prezo do envío fluctúa en función de varios factores externos a nós, como o prezo da gasolina.

Formas de pagamento

O PRESTADOR acepta o pago dos pedidos por:

 • Tarxetas de crédito e/ou débito (Visa, Mastercard, Visa Electron e/ou similares). A tarxeta coa que se efectúa o pagamento deberá ter como entidade financeira emisora unha entidade bancaria ou caixa de aforros con domicilio social en calquera estado membro da Unión Europea ou de Europa continental.
 • PayPal

Todas as transaccións de compra realízanse nun estrito marco de confidencialidade e cifrado grazas ao protocolo SSL.

O PRESTADOR non asume ningunha responsabilidade, nin se considerará activado o contrato, se a entidade financeira correspondente rexeita o pagamento. Neste caso, o pedido será automaticamente cancelado e informarase ao USUARIO. Para os pagamentos realizados con tarxetas emitidas fóra de España, é necesario que o banco emisor estea cuberto polo Protocolo de Seguridade do Comercio Electrónico Seguro (CES). Non se admitirán pagos con tarxetas que non cumpran este requisito.

Proceso de compra

Para mercar os produtos ofrecidos a través de WINES.GAL, será necesario que proporcione certos datos persoais para realizar a venda.

Polo tanto, o USUARIO deberá facilitar libre e voluntariamente os datos persoais que lle sexan requiridos, que serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (GDPR) e na Lei orgánica 3/2018, de 5 de decembro (LOPDGDD), e de acordo co establecido no Política de Privacidade deste sitio web.

O USUARIO deberá facilitar nome, apelidos, empresa (se procede), teléfono, enderezo postal e de entrega do produto, enderezo de correo electrónico (e-mail) e datos de pagamento.

Unha vez creada a conta do USUARIO ou facilitados os datos para o proceso de venda, o procedemento para a contratación de produtos e/ou servizos será o seguinte:

 1. Seleccione os produtos: o USUARIO que desexe mercar unha variedade de botellas dun produtor específico debe facer clic no botón "Seleccionar" botón. Antes de facer clic no "Engadir" botón , o USUARIO poderá consultar as características dos produtos que desexa adquirir (Denominación de Orixe, ficha técnica, ficha de cata, datos do produtor, visualización de imaxes, entre outras informacións relacionadas coas características do produto). Para seleccionar o produto, debes facer clic no botón "Engadir" botón ata que seleccione todas as opcións e cantidades que desexa mercar.
 2. A miña cesta / Comprobar produtos: Unha vez seleccionadas todas as opcións de compra, o USUARIO pode facer clic en "Ver cesta" amosarase un separador e un resumo da orde. No caso de que queira seguir mercando, debe facer clic no botón Botón "Continuar comprando". . Se non, marcará o botón "Compra completa" .
 3. A miña cesta / Datos de envío e pago: A continuación, o USUARIO debe cubrir o "Enderezo de facturación" formulario con datos relacionados co envío do pedido. No caso de que o USUARIO desexe recibir o pedido nun enderezo distinto ao de facturación, deberá seleccionar o botón "Enviar a un enderezo diferente" e enche o formulario coa información do enderezo onde queres recibir o pedido. Unha vez completada esta información, o USUARIO poderá, antes da validación, ver un resumo do pedido onde se facilitan todos os datos do pedido para que poida verificalos ou, se é o caso, modificalos volvendo ao paso anterior. Unha vez verificados os datos, o "Finalizar a compra"debe estar marcado e o USUARIO será redirixido á plataforma de pago.
 4. A miña cesta / Confirmación do pedido: Unha vez confirmado o pedido, amosaráselle ao USUARIO a confirmación de recepción do pedido. O pedido procesarase unha vez que o PROVEEDOR reciba a confirmación do pagamento do pedido. O USUARIO pode continuar comprando unha vez que este proceso de compra estea completado. Ao finalizar o proceso de compra, o USUARIO recibirá un correo electrónico coa información relacionada co seu pedido que conterá os detalles do pedido realizado, unha factura en PDF, unha ligazón a estas CGC e a información sobre a baixa e o formulario de desistimento.

O procedemento de contratación só se poderá realizar en castelán, galego, inglés, alemán e francés.

.

Garantías aplicables

Todos os produtos ofrecidos a través de WINES.GAL contan coas garantías ofrecidas polas adegas asociadas.

Todos teñen un prazo de garantía de dous anos, de acordo cos criterios e condicións descritos no Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e demais leis complementarias.

Garantías e devolucións

A garantía dos produtos ofertados responderá aos seguintes artigos con base na Lei 23/2003, do 10 de xullo, de garantías para a venda de bens de consumo:

Cumprimento dos produtos co contrato

A non ser que se demostre o contrario, entenderase que os produtos están de acordo co contrato sempre que cumpran todos os requisitos expresados a continuación, a non ser que polas circunstancias do caso, algún deles non sexa aplicable:

 1. Axústanse á descrición feita.
 2. Son adecuados para os usos aos que normalmente se destinan produtos do mesmo tipo.
 3. Son adecuados para calquera uso especial requirido polo USUARIO cando informaron ao PROVEEDOR no momento da conclusión do contrato e este admitiu que o produto é adecuado para este uso.
 4. Presentar a calidade e vantaxes habituais dun produto do mesmo tipo que o USUARIO pode razoablemente esperar, tendo en conta a súa natureza e, no seu caso, as descricións das características específicas dos produtos feitas polo PROVEEDOR.
 5. O PROVEEDOR describe os detalles, as características técnicas e as fotografías dos produtos proporcionados polo seu fabricante, de xeito que non está obrigado a estas declaracións públicas.

Non se responsabilizará de ningunha falta de conformidade que o USUARIO coñeza ou non puidera ignorar no momento da celebración do contrato.

Responsabilidade do PROVEEDOR.

O PROVEEDOR responderá ao USUARIO por calquera falta de conformidade que exista no momento da entrega do produto, sen prexuízo de que a responsabilidade por dita falta de conformidade corresponda ao PROVEEDOR ou ás adegas asociadas.

III. Substitución de produtos

Se o produto non cumpre o contrato, o USUARIO pode esixir a súa substitución.

A substitución axustarase ás seguintes regras:

 1. Serán gratuítos sen custo para o USUARIO. Esta gratificación incluirá os gastos necesarios para corrixir a falta de conformidade dos produtos co contrato, especialmente os gastos de envío.
 2. Levaranse a cabo nun tempo razoable e sen maiores inconvenientes para o USUARIO, tendo en conta a natureza dos produtos e o propósito que tiñan para o USUARIO.

No caso de que o produto fose entregado, e aínda non fose conforme ao contrato, o USUARIO poderá esixir a súa substitución, nos límites establecidos no apartado 2 do artigo IV, ou a redución do prezo ou a resolución do contrato nos termos establecidos. do artigo V.

Redución de prezo e rescisión do contrato

A rebaixa do prezo e a resolución do contrato procederá, a elección do USUARIO, cando o USUARIO non poida esixir a substitución do produto e nos casos en que esta non fose realizada nun prazo razoable ou sen maiores inconvenientes para o USUARIO. . A resolución non procederá cando a falta de conformidade sexa de menor importancia.

Criterios para a redución de prezos

A redución de prezo será proporcional á diferenza entre o valor que tería o produto no momento da entrega se fora de acordo co contrato e o valor que o produto realmente entregado tiña no momento da entrega.

Prazos

O PROVEEDOR será responsable de calquera falta de conformidade que apareza nun prazo de dous anos desde a entrega.

Salvo proba en contrario, presumirase que a falta de conformidade manifestada nos seis meses posteriores á entrega xa existía cando se entregou o produto, excepto cando esta presunción é incompatible coa natureza do produto ou a natureza da falta de conformidade. .

A acción para reclamar o cumprimento do disposto nos artigos anteriores prescribe tres anos desde a entrega do produto.

O USUARIO deberá informar ao PROVEEDOR da falta de conformidade nun prazo de dous meses a partir da súa toma de coñecemento.

Salvo proba en contrario, entenderase que a comunicación do USUARIO se produciu no prazo establecido.

Dereito aplicable e xurisdición.

As presentes condicións rexeranse ou interpretaranse conforme á lexislación española no que non se estableza expresamente. O PRESTADOR e o USUARIO acordan someter aos xulgados e tribunais do domicilio do USUARIO calquera controversia que puidese derivarse da prestación dos produtos ou servizos obxecto das presentes Condicións.

No caso de que o USUARIO estea domiciliado fóra de España, o PROVEEDOR e o USUARIO renuncian expresamente a calquera outro foro, someténdose aos Xulgados e Tribunais máis próximos á cidade de Pontevedra (España).

ANEXO A

 

Documento informativo ao USUARIO sobre o dereito de desistimento

O USUARIO ten dereito a desistir deste contrato nun prazo de 14 días naturais sen necesidade de xustificación.

O prazo de desistimento caducará aos 14 días naturais contados a partir do día en que o USUARIO ou un terceiro autorizado polo USUARIO, distinto do transportista, adquira a posesión material do produto e, no caso dun contrato de entrega de varios bens despachados. no mesmo pedido e entregado por separado, xa que o USUARIO ou un terceiro autorizado polo USUARIO, distinto do transportista, adquiriu a posesión material do produto;

Para exercer o dereito de desistimento, debe comunicarnos a súa decisión de desistir do contrato mediante unha declaración inequívoca (por exemplo, unha carta enviada por correo, fax ou correo electrónico) a:

ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU

Avenida del Doctor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Spain. Teléfono: +34 986 09 57 48

Correo electrónico: info@atlantic.gal

Para cumprir o período de retirada, é suficiente que a comunicación relativa ao exercicio por vostede deste dereito se envíe antes de que expire o período correspondente.

Consecuencias da retirada:

En caso de desistimento pola súa parte, reembolsaremos todos os pagos recibidos de vostede, incluídos os custos de entrega (a excepción dos custos adicionais derivados da súa elección dun método de entrega distinto do método de entrega máis barato que ofrecemos) sen ningún tipo indebido. atraso e, en todo caso, nun prazo máximo de 14 días naturais contados desde a data en que se nos comunique a súa decisión de desistir deste contrato. Procederemos a efectuar o devandito reembolso mediante o mesmo medio de pagamento empregado por vostede para a transacción inicial, salvo que expresamente indicara o contrario; En calquera caso, non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso. Poderemos reter o reembolso ata que recibamos a mercadoría ou ata que acredite a súa devolución, dependendo da condición que se cumpra primeiro.

Debe devolver ou entregar os produtos directamente ao enderezo indicado anteriormente sen ningún retraso indebido e, en todo caso, non máis tarde de 14 días naturais desde a data en que nos notificou a súa decisión de desistir do contrato. O prazo considerarase cumprido se devolves os produtos antes de que expirase o dito prazo.

O USUARIO debe asumir o custo directo da devolución dos produtos, o PROVEEDOR resérvase o dereito, segundo o caso, de recoller os produtos á nosa conta dende a súa casa.

O USUARIO só será responsable da diminución do valor dos produtos derivada dunha manipulación distinta da necesaria para establecer a natureza, as características e o funcionamento das mercadorías.

 

ANEXO B

Modelo de formulario de retirada

 

(Só tes que cubrir e enviar este formulario se queres desistir do contrato)

Para a atención de:

ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU

Avenida del Doctor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España. Teléfono: +34 986 09 57 48

Correo electrónico: info@atlantic.gal

Informo pola presente que me retiro do contrato de venda do produto ______________________________________________________________________ / prestación do servizo de ___________________________________________; ordenado o __________ / recibido o _________.

Código de pedido____________

Datos persoais do usuario:

Nome e apelidos: __________________________

DNI: __________________________

Enderezo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En _________________, o ____de_____________, 20___

SINATURA DO USUARIO

Carro