POLÍTICA DE PRIVACIDADE


Política de privacidade: información adicional e detallada sobre protección de datos persoais.

O obxectivo desta política de privacidade (en diante, a "Política de privacidade") é proporcionar información adicional e detallada aos interesados sobre a política de tratamento de datos persoais da empresa ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU (en diante "WINES." GAL ”), cumprindo a normativa sobre esta materia, especialmente o Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e por que se derroga a Directiva 95/46 / CE e a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos e garantía de dereitos dixitais.

O obxectivo é axudar ao usuario a tomar decisións informadas ao usar o sitio web e a comprender como trataremos a información persoal proporcionada por el a través dos diferentes formularios de recollida de datos que aparecen no sitio web. Convidámoslle a ler atentamente este documento para manter o control sobre os seus datos persoais en todo momento.

O Usuario garante que os datos enviados ou facilitados son veraces, precisos, completos e actualizados, sendo responsable de calquera perda ou dano, directo ou indirecto, que poida causarse como consecuencia do incumprimento de tal obriga. No caso de que os datos facilitados sexan dun terceiro, o usuario garante que informou a este terceiro dos aspectos contidos nesta política de privacidade e obtivo a súa autorización previa para facilitar os seus datos a WINES.GAL para os fins sinalados. .

Quen é o responsable do tratamento dos datos persoais do usuario?

  • Identidade: ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU, empresa constituída segundo a lexislación española, con domicilio social na avenida do Doutor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España con NIF B94202140 e inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Volume 4317, Folio 160, Inscrición 1, páxina PO-66613
  • Teléfono: +34 986 09 57 48
  • Correo electrónico: info@atlantic.gal .  

Con que finalidade procesamos os datos persoais do usuario?

Os datos do usuario recollidos por WINES.GAL a través do Sección "Rexistrarse" procesarase para proceder á creación da súa conta de usuario no sitio web, así como para enviarlle a información requirida nas opcións seleccionadas polo usuario. na configuración da túa conta.

Os datos procesados no " Contacto ”Procesarase a sección para resolver consultas e / ou enviar a información solicitada.

No caso de que o usuario decida contratar os servizos prestados a través do sitio web, procesaremos os seus datos persoais para a prestación dos servizos contratados.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos datos persoais do usuario?

A base legal que lexitima e nos permite procesar os datos persoais proporcionados a través dos formularios de recollida de datos é o consentimento explícito do Usuario mediante a aceptación da caixa de verificación posta a disposición deles.

No caso de contratar servizos, a causa da lexitimación será a execución da relación contractual.

Canto tempo conservaremos os datos persoais do usuario?

No caso dos formularios "Rexistro" e "Contacto", os datos persoais proporcionados gardaranse de xeito indefinido sempre que o Usuario non solicite a cancelación do servizo ou a supresión dos seus datos.

No caso dos usuarios que contraten servizos a través do sitio web WINES.GAL, manterá os seus datos bloqueados durante os períodos legais requiridos e, polo menos, durante cinco anos a efectos contables e dez anos a efectos fiscais.

A que destinatarios se comunicarán os datos persoais do Usuario?

No caso de vendas, unha vez formalizada, os datos serán comunicados ás adegas asociadas correspondentes para a emisión das respectivas facturas dos servizos contratados. Así mesmo, pódense comunicar a organismos públicos, xulgados e outras autoridades administrativas cando consideremos necesario cumprir unha obriga legal ou exercer accións legais contra reclamacións.

Cales son os dereitos do usuario cando nos proporcionan os seus datos persoais?

O usuario ten e pode exercer os seguintes dereitos en relación coa información persoal subministrada a WINES.GAL:

  • Dereito de acceso: o usuario ten dereito a obter confirmación sobre se WINES.GAL está a tratar os datos persoais que lle interesan e a acceder a estes datos persoais.
  • Dereito de rectificación: o Usuario pode solicitar a rectificación dos datos inexactos ou que se completen os incompletos.
  • Dereito de eliminación: o usuario ten dereito a solicitarnos que eliminemos ou eliminemos os seus datos persoais nalgunhas circunstancias cando, entre outras razóns, os datos xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se retirou o seu consentimento (en relación con tratamentos baseados nos mesmos).
  • Dereito á limitación do tratamento: o Usuario pode solicitarnos, en determinadas circunstancias, que limitemos temporalmente o tratamento dos datos persoais proporcionados, por exemplo, cando disputa a exactitude dos devanditos datos persoais ou se opón ao tratamento, nese caso só o faremos gárdaos para o exercicio ou defensa de reclamacións.
  • Dereito á portabilidade de datos: o Usuario ten dereito, no caso de tratamentos realizados por medios automatizados, a obter datos persoais que nos proporcionou (nun formato estruturado, de uso habitual e lectura mecánica), así como a solicitalo transmitirase a outra entidade responsable do tratamento, cando isto sexa tecnicamente posible.
  • Revogar o seu consentimento: o Usuario terá dereito a revogar o seu consentimento en calquera momento.
  • Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control: o usuario en caso de dúbidas sobre as nosas prácticas de privacidade, incluída a forma en que procesamos os seus datos persoais, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ( agpd.es ), especialmente cando non obtivo satisfacción no exercicio dos seus dereitos.

O usuario ten a posibilidade de exercer os seus dereitos legais ante WINES.GAL, en calquera momento, solicitándoo escribindo ao enderezo de correo electrónico (correo electrónico) :. (Referencia:  “Exercicio dos dereitos RGPD ") Que debe conter: o seu nome e apelidos, fotocopia do seu DNI / NIF (pasaporte ou outro documento válido que o identifique), solicitude na que se especifica a súa solicitude, enderezo para efectos de notificación, data, sinatura e, no seu caso, apoio documentos da solicitude realizada.

Carro