AVISO XURÍDICO E CONDICIÓNS DE USO

 

Propietario do sitio web

Este sitio web: https://wines.gal (en diante, o "sitio web") é propiedade de ATLANTIC IT SOLUTIONS AND SERVICES, SLU (en diante, "WINES.GAL"), unha empresa constituída segundo a lexislación española, con sede social na avenida do Doutor Tourón, 44, Entreplanta, 36600 Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, España con NIF B94202140 e inscrito no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Tomo 4317, Folio 160, Inscrición 1, Folla PO-66613

Para comunicarse con WINES.GAL dun xeito directo e eficaz ou se ten algunha dúbida sobre as disposicións deste aviso legal (en diante, o "Aviso legal"), pode contactar co enderezo de correo electrónico: info@atlantic.gal .

Finalidade, alcance e duración

O presente Aviso legal regula o uso do sitio web, así como o seu acceso, navegación e, en xeral, a relación do propietario do sitio web con calquera persoa que acceda a el (en diante referido individualmente como "Usuario" ou colectivamente como "Usuarios").

O sitio web ofrece aos usuarios información xeral sobre WINES.GAL e os seus produtos e / ou servizos (en diante, o "contido"), todo de acordo co presente aviso legal. Ao ser unha páxina profesional, o seu contido non está dirixido a usuarios menores.

Non obstante o anterior, o acceso a determinados contidos ou servizos que se poidan proporcionar no futuro podería estar suxeito ao cumprimento de condicións particulares que, segundo o caso, substituirán, completarán e / ou modificarán estas condicións xerais e que, no caso de a contradición con estas, prevalecerá.

WINES.GAL resérvase o dereito de modificar, en calquera momento e sen previo aviso, a presentación, configuración e contido do sitio web ou as condicións requiridas para o seu acceso e / ou uso, así como interromper, suspender ou finalizar o acceso ao contido do sitio web, sen posibilidade de que o usuario esixa ningunha compensación.

A validez temporal deste aviso legal coincide, polo tanto, co momento da súa exposición, ata que se modifica totalmente ou parcialmente, momento no que se fará efectivo o novo aviso legal posto a disposición dos usuarios neste sitio. Web.

O acceso, navegación e uso do sitio web por un usuario implica a aceptación expresa e sen reservas de todos os termos deste aviso legal e de calquera condición particular, tendo a mesma validez e eficacia que calquera contrato subscrito por escrito e asinado.

Acceso

O uso do sitio web será gratuíto, sen prexuízo do custo da conexión a través da correspondente rede de telecomunicacións á que ten acceso o usuario.

WINES.GAL non se fai responsable dos danos de calquera tipo causados ao usuario que causen fallos ou desconexións nas redes de telecomunicacións que produzan a suspensión, cancelación ou interrupción do acceso ao sitio web.

Condicións de uso

O obxectivo principal destas condicións de uso é regular o acceso ao sitio web. Quen acceda libremente ao sitio web está obrigado a observalos. O acceso e navegación polo sitio web implica a aceptación deles expresamente e sen reserva.

O sitio web non constitúe un medio para establecer un profesional nin ningunha outra relación entre WINES.GAL e o usuario.

Quen acceda ao sitio web debe observar escrupulosamente a lexislación aplicable, os códigos éticos e as condicións de uso do sitio web.

O uso excesivo ou abusivo do sitio web pode provocar a denegación do acceso ao mesmo. Considerarase como un uso excesivo e / ou abusivo calquera persoa que vaia en contra dos principios xerais de boa fe, moral e orde pública, que cause ou poida causar danos ao sitio web e / ou a terceiros, así como aos seus respectivos intereses. , incluíndo dereitos de autor e comportamentos destinados a desactivar ou prexudicar o funcionamento e usabilidade do sitio web, así como aqueles que infrinxan calquera instrución e / ou advertencia específica que puideran ser comunicados por WINES.GAL ou polo persoal designado por este para iso. propósito. En particular, cun carácter meramente ilustrativo, pero non limitativo, non se permiten os seguintes comportamentos:

 1. Denigrar os servizos que presta GAL.
 2. O uso de virus informáticos ou calquera outro código, ficheiro ou programa deseñado ou destinado a interromper, danar ou limitar o funcionamento de calquera software, hardware ou equipo de telecomunicacións, ou danar ou obter acceso non autorizado a datos ou outra información do sitio web ou de calquera terceiro.
 3. Elimina as proteccións técnicas de programas, ferramentas e aplicacións informáticas ou intenta probar a vulnerabilidade de calquera sistema ou rede do sitio web ou viola calquera medida de seguridade ou autenticación.
 4. Usar identidades falsas ou suplantar a identidade doutras persoas ao usar o sitio web, incluído o uso, no seu caso, de contrasinais ou códigos de acceso de terceiros.
 5. Use os contidos do sitio web con fins comerciais cando non estea expresamente autorizado.
 6. Asociar contidos do sitio web a información de carácter pornográfico, relacionada con calquera tipo de explotación de carácter racista, xenófobo ou vinculada ao terrorismo ou tráfico de armas.
 7. Transformar, comunicar publicamente, distribuír, asignar, reproducir ou modificar o contido do sitio web, a menos que poida aplicarse algunha das excepcións válidas na lei ou estivesen expresamente autorizadas por WINES.GAL.
 8. Incumprimento dos requisitos ou especificacións técnicas establecidas para acceder ao sitio web.
 9. Promover, levar a cabo, apoiar ou fomentar accións contrarias á libre competencia ou que constitúan unha competencia desleal.

O funcionamento do sitio web está apoiado por servidores de provedores de servizos, conectados por infraestruturas de comunicacións públicas e privadas.

O acceso ao sitio web pode suspenderse por razóns técnicas ou de forza maior, como:

 1. a) Fallos na subministración de rede eléctrica ou telefónica,
 2. b) Ataques con virus aos servidores que soportan o sitio web,
 3. c) Erros dos usuarios ao acceder ao sitio web,
 4. d) Incendios, inundacións, terremotos ou outros actos da natureza,
 5. e) Folgas ou conflitos laborais,
 6. f) Conflitos bélicos ou outras situacións de forza maior.

Estas causas, que se expresan a modo de enumeración, pero non limitadas a elas, son imprevisibles ou, previstas ou previsibles, son inevitables.

WINES.GAL queda exonerado de calquera tipo de responsabilidade cando se materializan.

O incumprimento dalgunha das regras incluídas neste aviso legal ou a lexislación na que están protexidas pode implicar a materialización dun ilícito, unha sanción administrativa, unha falta ou un delito e dará dereito a WINES.GAL a, no seu caso, esixir responsabilidade no ámbito civil, administrativo, laboral ou penal que poida corresponder.

WINES.GAL declara que adoptou as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e do estado da tecnoloxía, para garantir o funcionamento do sitio web e detectar a existencia de virus e outros compoñentes prexudiciais para os usuarios. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son totalmente fiables e que, polo tanto, WINES.GAL non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan causar alteracións nos sistemas. ordenador (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos e ficheiros electrónicos contidos nel, asumindo o Usuario calquera risco ou dano que poida producirse, garantindo así a indemnización de WINES.GAL ao respecto. Corresponde ao Usuario, en calquera caso, a dispoñibilidade de ferramentas adecuadas para a detección e desactivación de programas informáticos nocivos.

Contido incrustado ou sitios ligados

Ligazóns doutras páxinas web ao sitio web

Se algún usuario, entidade ou sitio web desexa establecer algún tipo de ligazón a contido ou noticias dispoñibles no noso sitio web, deberá establecer ligazóns absolutas e completas, de xeito que non sexa necesaria ningunha información adicional para localizar o recurso ligado. .

En calquera caso, está prohibido establecer marcos ou marcos de calquera tipo que rodean o sitio web ou permitan a visualización do seu contido a través de diferentes enderezos de Internet ou no caso de que se visualicen xunto con contido alleo ao sitio web: (i) poden producir, erro, confusión ou engano nos usuarios sobre a verdadeira orixe dos contidos, (ii) supoñen un acto de comparación inxusta ou imitación, (iii) serven para aproveitar a reputación da marca e o prestixio de WINES.GAL ou (iv) ) de calquera outro xeito está prohibido pola lexislación vixente.

O establecemento da ligazón non implica a existencia de relacións profesionais entre WINES.GAL e o propietario do sitio web de terceiros, nin a aceptación, aprobación, patrocinio, verificación ou supervisión por parte de WINES.GAL dos seus contidos ou servizos.

WINES.GAL non autoriza o establecemento de ligazóns ao sitio web desde aqueles sitios web de terceiros que conteñan materiais, información ou contido ilícitos, ilegais, inadecuados ou que contraveñan a moral, a orde pública ou as normas sociais xeralmente aceptadas. Non obstante, WINES.GAL non dispón dos medios humanos e técnicos para coñecer e controlar toda a información, contido, produtos ou servizos proporcionados por sitios web de terceiros que puideran establecer ligazóns ao sitio web, polo que WINES. GAL non asume ningún tipo de responsabilidade por ningún aspecto relacionado cos devanditos sitios web de terceiros.

WINES.GAL resérvase o dereito de prohibir ou desactivar calquera ligazón ao sitio web en calquera momento e inmediatamente, especialmente nos casos de ilegalidade da actividade ou contido do sitio web de terceiros no que está incluído o enlace. Se os usuarios tivesen un coñecemento efectivo da ilegalidade das actividades realizadas a través destes sitios web de terceiros, comuníqueo inmediatamente a WINES.GAL para que se poida desactivar a ligazón de acceso.

Ligazóns a outras páxinas web

As mencións que se poidan facer no sitio web a outros sitios web de terceiros terán carácter puramente informativo. WINES.GAL non desenvolve nin administra estas páxinas nin é o propietario das citadas direccións de Internet a menos que se indique expresamente. Por este motivo, WINES.GAL non será responsable dos contidos que incorporen, nin dos danos ou perdas derivados do devandito acceso, nin dos xerados polos servizos que prestan.

Se os usuarios tivesen un coñecemento efectivo da ilegalidade das actividades realizadas a través destes sitios enlazados, informe a WINES.GAL inmediatamente para que se poida desactivar a ligazón de acceso ao mesmo. 

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

WINES.GAL é o propietario dos dereitos de explotación da propiedade intelectual e industrial do sitio web, incluído todo o contido e elementos do mesmo (a modo de exemplo, textos, imaxes, audio e vídeos) dispoñibles no sitio web, así como aqueles que Aloxou sitios de terceiros porque son da súa propiedade ou porque obtivo os dereitos adecuados para o seu uso. Do mesmo xeito, WINES.GAL obtivo as autorizacións apropiadas sobre os dereitos de imaxe dos que poidan aparecer no seu sitio web.

As marcas incorporadas no sitio web son propiedade de WINES.GAL ou de terceiros, coa autorización para o seu uso no sitio web. A quen navega polo sitio web está prohibido o uso de devanditas marcas, logotipos e signos distintivos sen a autorización do propietario nin a licenza para usalos.

Está prohibida a reprodución total ou parcial, copia ou distribución do contido, sen autorización expresa de WINES.GAL. En ningún caso se entenderá que o acceso e navegación do Usuario implica unha renuncia, transmisión, licenza ou cesión total ou parcial dos devanditos dereitos por parte de WINES.GAL. Do mesmo xeito, está prohibido modificar, copiar, reutilizar, explotar, reproducir, comunicar publicamente, transmitir, usar, tratar ou distribuír de calquera xeito todo ou parte do contido e elementos do sitio web con fins públicos ou comerciais, se non existe a autorización expresa e por escrito de WINES.GAL.

O usuario pode ver e obter unha copia privada temporal dos contidos para o seu uso persoal e privado exclusivo nos seus sistemas informáticos (software e hardware), sempre que non teña por obxecto a realización de actividades comerciais ou profesionais. O Usuario deberá absterse de obter ou intentar obter os contidos por medios ou procedementos distintos dos que en cada caso se terían posto á súa disposición ou dos que se utilizan habitualmente en Internet. O usuario debe respectar en todo momento todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial sobre o sitio web propiedade de WINES.GAL ou de terceiros.

Polo tanto, de acordo co parágrafo anterior, o Usuario pode, ademais de ver o contido e elementos do sitio web, facer impresións, copias ou descargas dos mesmos sempre que tales accións estean dirixidas exclusivamente ao seu uso persoal e privado.

Tamén está prohibido o uso da información de contacto de WINES.GAL (enderezo postal, número de teléfono, enderezo de correo electrónico) para o envío de calquera tipo de comunicación comercial, a non ser que previamente se obteñan as autorizacións necesarias segundo a normativa. aplicable.

Publicación de estándares: uso e actualización

Este Aviso Legal, así como o resto de textos legais, está dispoñible para aqueles que acceden ao sitio web como usuarios ou interesados nos produtos e / ou servizos de WINES.GAL. Quen o ingrese pode consultalo e imprimilo sen rexistrarse.

O contido das normas contidas no devandito Aviso Legal adaptarase de acordo coas modificacións que se produzan na lexislación aplicable, a estrutura da organización, os servizos, o deseño e as especificacións técnicas do sitio web, a infraestrutura tecnolóxica, coa que actualizarase periodicamente e sen previo aviso.

Nestes termos, suxerímoslle que o consulte periodicamente para verificar os seus cambios ao longo do tempo.

Xurisdición competente e lei aplicable

O presente aviso legal interpretarase de acordo coa lexislación española. Debido á natureza supranacional das infraestruturas de comunicacións electrónicas, os que accedan ao sitio web desde outros países tamén deben respectar a lexislación aplicable promulgada por cada estado, na medida en que son obrigatorias.

Para a resolución de calquera controversia e / ou discrepancia que poida xurdir en relación coa existencia, validez, interpretación, aplicación, execución, incumprimento ou nulidade deste Aviso Legal, aplicaranse as normas obrigatorias sobre a lexislación aplicable e a xurisdición competente.

Carro