ASESORAMENTO XURÍDICO

Este sitio web é propiedade e xestión de Sergio Cores Acha, con NIF 35483952N, colexiado número 00216 do Colexio de Enxeñeiros Técnicos en Informática de Galicia (CPETIG) (en diante, o PROVEEDOR). Ter dereito a asumir o papel de fornecedor de servizos da sociedade da información definida na LSSI, e especificamente a conectar aos consumidores situados dentro do espazo europeo de libre comercio con aqueles almacéns pertencentes a unha das 5 denominacións de orixe do viño de Galicia que se adhiran libremente á Plataforma WINES.GAL e deciden difundir as características dos seus produtos, así como comercializalos a través da tecnoloxía posta a súa disposición polo PROVEEDOR.

Condicións xerais (de uso)

Estas condicións xerais e outras que poden aparecer en cada servizo específico pretenden regular a forma en que o PRESTADOR prestará os servizos ofrecidos a través do seu sitio web www.wines.gal ao CLIENTE dos devanditos servizos e pasará a formar parte do contrato no momento de aceptación. No caso da contratación electrónica, esta cláusula é plenamente válida de acordo entre as partes co artigo 23 e CC da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSI).

Debe ler estas condicións antes de empregar os Servizos WINES.GAL. Ao empregar calquera dos servizos deste sitio web (WINES. GAL), os usuarios aceptan expresamente, voluntariamente e sen reserva a ligazón a estas condicións e comprométense a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo desfrutado e sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Para acceder aos servizos deste sitio web, que non son gratuítos nin impoñen unha serie de obrigas, ten que ser maior de idade e ter a capacidade legal e a representación necesarias para estar legalmente vinculado.

Modificacións do servizo ou variacións das condicións

Os usuarios non poderán realizar modificacións ou alteracións nos contidos do sitio web, a excepción dos datos que os propios usuarios introduciron, e do mesmo xeito non prexudicarán a súa integridade nin o seu funcionamento de ningún xeito.

Pola súa banda, o PROVEEDOR resérvase o dereito de facer cambios no servizo WINES.GAL, nas súas políticas e nos termos e condicións, incluídas estas Condicións de uso. Todo isto, sempre suxeito á normativa aplicable, a cambios lexislativos e / ou doutrinais ou segundo os seus propios criterios profesionais. En calquera caso, inmediatamente despois da publicación de calquera modificación, aplicarase a todos os usuarios que accedan ao sitio web e / ou ás redes sociais.

Condicións para ser usuario

Ter a plena capacidade xurídica para contratar, para establecer a lei nacional do país en cuestión.

Contrata calquera dos servizos que se elixen, completa os datos necesarios para a contratación e fai clic en "Finalizar".

Esta aceptación perfeccionará o contrato e faráo firme entre as partes.

Obrigas dos USUARIOS

É obriga dos USUARIOS proporcionar información veraz ao cubrir os seus datos persoais cos formularios, así como mantelos actualizados en todo momento da forma que responda, en todo momento, á situación real do USUARIO. Os datos persoais que os USUARIOS deben proporcionar para acceder aos mencionados servizos estarán suxeitos á lexislación xeral sobre protección de datos. Rexistraranse nas bases de datos propiedade do PROVEEDOR, amparadas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e que derroga a Directiva 95/46 / CE ("Regulamento xeral de protección de datos" ou "GDPR"). Para obter máis información, consulte a nosa política de privacidade.

Os USUARIOS que incumpran intencionadamente ou culpablemente algunha das obrigacións anteriores serán responsables de todos os danos que, en consecuencia, causen ao PROVEEDOR ou a un terceiro. O PROVEEDOR pode eliminar ou suspender o acceso ao sitio web dos USUARIOS que incumpriron algunha das obrigas expresadas nestas Condicións Xerais (de Uso).

RESPONSABILIDADE DO PROVEEDOR

O PROVEEDOR resérvase o dereito de facer cambios no sitio web, así como nas presentes Condicións Xerais ou USUARIOS. Recomendamos ler antes de contratar o servizo.

Por outra banda, e dada a especial natureza dos medios escollidos para comunicarse cos USUARIOS, o PROVEEDOR non garante o acceso continuo e ininterrompido a este sitio web nin que estea libre de erros.

Deste xeito, o PROVEEDOR non asumirá a responsabilidade:

Debido á imposibilidade temporal de acceder ao sitio web en cada momento, ou á información específica entre as incluídas nel polo PROVEEDOR ou naqueles sitios web aos que os USUARIOS acceden a través de ligazóns de hipertexto situadas no sitio web.

Pola exactitude ou actualidade dos contidos, información e ofertas dos produtos e servizos proporcionados.

No sitio web hai información simplificada ou escrita co obxectivo de facilitar a súa comprensión a un USUARIO medio, polo que o PROVEEDOR non se fai responsable das interpretacións erróneas que poidan dar lugar á información aquí presentada, agás as accións neglixentes por parte do PROVEEDOR no exercicio das súas funcións, tal e como se describe nestas Condicións Xerais.

O PROVEEDOR non responderá en ningún caso dos danos causados ​​como consecuencia de feitos fortuitos ou imprevisibles, nin dos que resulten dun comportamento neglixente do USUARIO.

O USUARIO recoñece e acepta que o PROVEEDOR é unha plataforma na que se establece a relación directa entre O USUARIO final e A OFERTA que realizará o servizo que, se é o caso, contrata vostede, como USUARIO.

Calquera relación contractual ou extracontractual que, no seu caso, formalice coas OFERTAS a través dos portais nos que insira a súa oferta (PRESTADOR.com), así como a súa participación, se é o caso, en concursos, promocións, venda de bens ou servizos , enténdense realizadas única e exclusivamente entre o USUARIO e o OFERENTE.

O PROVEEDOR pon a disposición das OFERTAS un medio de promoción dos seus servizos. En consecuencia, o USUARIO acepta que o PROVEEDOR non ten responsabilidade por danos ou perdas de calquera natureza causados ​​polas súas negociacións, conversas e / ou relacións contractuais ou extracontractuais coas OFERTAS contactadas a través dos portais do PROVEEDOR.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos, marcas, deseños, logotipos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, nomes de dominio e calquera outro signo ou elemento susceptible de protección por dereitos de propiedade intelectual e industrial que forman parte do sitio web son propiedade do PROVEEDOR ou de dominio público ou de terceiros que autorizaron debidamente a súa inclusión no sitio web e que aparezan como autores ou titulares de dereitos.

En ningún caso entenderase concedida ningunha licenza ou renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, nin se confire ningún dereito, e especialmente, de explotación, reprodución, distribución, transformación ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa e expresa autorización por escrito do PROVEEDOR (respecto ao deseño do sitio ou o uso da marca "PROVIDER") ou dos terceiros correspondentes.

As violacións de calquera dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial mencionados nesta sección serán perseguidos mediante accións penais e civís contempladas na lexislación vixente.

Xurisdicción

Calquera disputa ou controversia que xurda entre o PROVEEDOR e o USUARIO sobre a interpretación ou aplicación destas Condicións Xerais ou, en xeral, directa ou indirectamente relacionada co uso dos servizos ofrecidos na páxina web será resolta polas Cortes e Xulgados de Pontevedra.

Como requisito previo ao comezo do litixio, o PROVEEDOR e o USUARIO están obrigados a negociar de boa fe para resolver o litixio ou a controversia durante o prazo dun (1) mes a partir da data en que unha das partes notifique por escrito a outra a súa reivindicación potencialmente litixiosa.

Comunicacións

Para calquera comunicación que sexa necesaria entre o PROVEEDOR e o USUARIO, este deberá dirixirse ao enderezo indicado do PROVEEDOR, a través de calquera dos diferentes medios de comunicación (correo certificado ou correo electrónico) indicados na sección de CONTACTO da páxina web.

As comunicacións aos USUARIOS realizaranse a través dos datos proporcionados por estes ao rexistrarse na páxina web ou a través dos datos proporcionados na primeira comunicación enviada polos USUARIOS.

O PROVEEDOR resérvase o dereito de modificar sen previo aviso as presentes condicións e outras condicións que aparecerán na web, sendo estas modificacións públicas e visibles permanentemente neste sitio web, non obstante, para producir modificacións substanciais respecto dos acordos xa tomados, ser informado polos medios acordados.

Condicións para a prestación do servizo (venda)

Prestación de servizos: o PROVEEDOR ofrece ao USUARIO un servizo para proporcionar servizos da sociedade da información; O teu traballo é poñerte en contacto coas adegas que che enviarán os produtos que solicites.

O PROVEEDOR ofrece unha plataforma na que as adegas poden ofrecer os seus produtos e o USUARIO pode escoller segundo os seus gustos e preferencias.

Ao aceptar a oferta desas ADEGAS ou aceptar a súa solicitude, enténdese que estableceu unha relación contractual directamente con eles para todos os efectos.

Cando o PROVEEDOR permite ás adegas inserir as súas ofertas na web, enténdese que o PRESTADOR chegou a un acordo con eles, non obstante o PROVEEDOR non pode garantir que a información subministrada polos Almacéns sexa exacta, polo que o USUARIO acepta que O PROVEEDOR non ten ningunha responsabilidade polos danos ou perdas de calquera natureza causados ​​pola compra realizada ás adegas.

Carrito
  • Sin produtos no carrito

Esta web utiliza cookies. Para un correcto uso e funcionamento, debe aceptalas. Máis información sobre as cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close