AVISO LEGAL

Esta web é propiedade e xestionada por Sergio Cores Acha, co DNI 35483952N, colexiado 00216 do Colexio de Enxeñeiros Técnicos en Informática de Galicia (CPETIG) (en diante, o PRESTADOR). Tendo dereito a asumir a función de prestadora de servizos da sociedade da información definida na LSSI, e concretamente a conectar aos consumidores situados dentro da zona de libre comercio europea con aqueles almacéns pertencentes a algunha das 5 denominacións de orixe do viño de Galicia que se sumen libremente ao WINES.GAL e deciden difundir as características dos seus produtos, así como comercializalos a través da tecnoloxía posta á súa disposición polo PRESTADOR.

Condicións xerais (de uso)

Estas condicións xerais e outras que poden aparecer en cada servizo específico pretenden regular a forma en que o PRESTADOR prestará os servizos ofrecidos a través do seu sitio web www.wines.gal ao CLIENTE dos devanditos servizos e pasará a formar parte do contrato no momento de aceptación. No caso da contratación electrónica, esta cláusula é plenamente válida de acordo entre as partes co artigo 23 e CC da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico (LSSI).

Debe ler estas condicións antes de empregar os Servizos WINES.GAL. Ao empregar calquera dos servizos deste sitio web (WINES. GAL), os usuarios aceptan expresamente, voluntariamente e sen reserva a ligazón a estas condicións e comprométense a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos empregando a dilixencia adecuada á natureza do servizo desfrutado e sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública.

Para acceder aos servizos deste sitio web, que non son gratuítos nin impoñen unha serie de obrigas, ten que ser maior de idade e ter a capacidade legal e a representación necesarias para estar legalmente vinculado.

Modificacións do servizo ou variacións das condicións

Os usuarios non poderán realizar modificacións ou alteracións nos contidos do sitio web, a excepción dos datos que os propios usuarios introduciron, e do mesmo xeito non prexudicarán a súa integridade nin o seu funcionamento de ningún xeito.

Pola súa banda, o PROVEEDOR resérvase o dereito de facer cambios no servizo WINES.GAL, nas súas políticas e nos termos e condicións, incluídas estas Condicións de uso. Todo isto, sempre suxeito á normativa aplicable, a cambios lexislativos e / ou doutrinais ou segundo os seus propios criterios profesionais. En calquera caso, inmediatamente despois da publicación de calquera modificación, aplicarase a todos os usuarios que accedan ao sitio web e / ou ás redes sociais.

Condicións para ser usuario

Ter a plena capacidade xurídica para contratar, para establecer a lei nacional do país en cuestión.

Contrata calquera dos servizos que se elixen, completa os datos necesarios para a contratación e fai clic en "Finalizar".

Esta aceptación perfeccionará o contrato e faráo firme entre as partes.

Obrigas dos USUARIOS

É obriga dos USUARIOS proporcionar información veraz ao cubrir os seus datos persoais cos formularios, así como mantelos actualizados en todo momento da forma que responda, en todo momento, á situación real do USUARIO. Os datos persoais que os USUARIOS deben proporcionar para acceder aos mencionados servizos estarán suxeitos á lexislación xeral sobre protección de datos. Rexistraranse nas bases de datos propiedade do PROVEEDOR, amparadas no Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos e que derroga a Directiva 95/46 / CE ("Regulamento xeral de protección de datos" ou "GDPR"). Para obter máis información, consulte a nosa política de privacidade.

Os USUARIOS que incumpran intencionadamente ou culpablemente algunha das obrigacións anteriores serán responsables de todos os danos que, en consecuencia, causen ao PROVEEDOR ou a un terceiro. O PROVEEDOR pode eliminar ou suspender o acceso ao sitio web dos USUARIOS que incumpriron algunha das obrigas expresadas nestas Condicións Xerais (de Uso).

RESPONSABILIDADE DO PROVEEDOR

O PROVEEDOR resérvase o dereito de facer cambios no sitio web, así como nas presentes Condicións Xerais ou USUARIOS. Recomendamos ler antes de contratar o servizo.

Por outra banda, e dada a especial natureza dos medios escollidos para comunicarse cos USUARIOS, o PROVEEDOR non garante o acceso continuo e ininterrompido a este sitio web nin que estea libre de erros.

Deste xeito, o PROVEEDOR non asumirá a responsabilidade:

Debido á imposibilidade temporal de acceder ao sitio web en cada momento, ou á información específica entre as incluídas nel polo PROVEEDOR ou naqueles sitios web aos que os USUARIOS acceden a través de ligazóns de hipertexto situadas no sitio web.

Pola exactitude ou actualidade dos contidos, información e ofertas dos produtos e servizos proporcionados.

No sitio web hai información simplificada ou escrita co obxectivo de facilitar a súa comprensión a un USUARIO medio, polo que o PROVEEDOR non se fai responsable das interpretacións erróneas que poidan dar lugar á información aquí presentada, agás as accións neglixentes por parte do PROVEEDOR no exercicio das súas funcións, tal e como se describe nestas Condicións Xerais.

O PROVEEDOR non responderá en ningún caso dos danos causados ​​como consecuencia de feitos fortuitos ou imprevisibles, nin dos que resulten dun comportamento neglixente do USUARIO.

O USUARIO recoñece e acepta que o PROVEEDOR é unha plataforma na que se establece a relación directa entre O USUARIO final e A OFERTA que realizará o servizo que, se é o caso, contrata vostede, como USUARIO.

Calquera relación contractual ou extracontractual que, no seu caso, formalice coas OFERTAS a través dos portais nos que insira a súa oferta (PRESTADOR.com), así como a súa participación, se é o caso, en concursos, promocións, venda de bens ou servizos , enténdense realizadas única e exclusivamente entre o USUARIO e o OFERENTE.

O PROVEEDOR pon a disposición das OFERTAS un medio de promoción dos seus servizos. En consecuencia, o USUARIO acepta que o PROVEEDOR non ten responsabilidade por danos ou perdas de calquera natureza causados ​​polas súas negociacións, conversas e / ou relacións contractuais ou extracontractuais coas OFERTAS contactadas a través dos portais do PROVEEDOR.

Propiedade intelectual e industrial

Todos os contidos, marcas, deseños, logotipos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, nomes de dominio e calquera outro signo ou elemento susceptible de protección por dereitos de propiedade intelectual e industrial que forman parte do sitio web son propiedade do PROVEEDOR ou de dominio público ou de terceiros que autorizaron debidamente a súa inclusión no sitio web e que aparezan como autores ou titulares de dereitos.

En ningún caso entenderase concedida ningunha licenza ou renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, nin se confire ningún dereito, e especialmente, de explotación, reprodución, distribución, transformación ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa e expresa autorización por escrito do PROVEEDOR (respecto ao deseño do sitio ou o uso da marca "PROVIDER") ou dos terceiros correspondentes.

As violacións de calquera dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial mencionados nesta sección serán perseguidos mediante accións penais e civís contempladas na lexislación vixente.

Xurisdicción

Calquera disputa ou controversia que xurda entre o PROVEEDOR e o USUARIO sobre a interpretación ou aplicación destas Condicións Xerais ou, en xeral, directa ou indirectamente relacionada co uso dos servizos ofrecidos na páxina web será resolta polas Cortes e Xulgados de Pontevedra.

Como requisito previo ao comezo do litixio, o PROVEEDOR e o USUARIO están obrigados a negociar de boa fe para resolver o litixio ou a controversia durante o prazo dun (1) mes a partir da data en que unha das partes notifique por escrito a outra a súa reivindicación potencialmente litixiosa.

Comunicacións

Para calquera comunicación que sexa necesaria entre o PROVEEDOR e o USUARIO, este deberá dirixirse ao enderezo indicado do PROVEEDOR, a través de calquera dos diferentes medios de comunicación (correo certificado ou correo electrónico) indicados na sección de CONTACTO da páxina web.

As comunicacións aos USUARIOS realizaranse a través dos datos proporcionados por estes ao rexistrarse na páxina web ou a través dos datos proporcionados na primeira comunicación enviada polos USUARIOS.

O PROVEEDOR resérvase o dereito de modificar sen previo aviso as presentes condicións e outras condicións que aparecerán na web, sendo estas modificacións públicas e visibles permanentemente neste sitio web, non obstante, para producir modificacións substanciais respecto dos acordos xa tomados, ser informado polos medios acordados.

Condicións para a prestación do servizo (venda)

Prestación de servizos: o PROVEEDOR ofrece ao USUARIO un servizo para proporcionar servizos da sociedade da información; O teu traballo é poñerte en contacto coas adegas que che enviarán os produtos que solicites.

O PROVEEDOR ofrece unha plataforma na que as adegas poden ofrecer os seus produtos e o USUARIO pode escoller segundo os seus gustos e preferencias.

Ao aceptar a oferta desas ADEGAS ou aceptar a súa solicitude, enténdese que estableceu unha relación contractual directamente con eles para todos os efectos.

Cando o PROVEEDOR permite ás adegas inserir as súas ofertas na web, enténdese que o PRESTADOR chegou a un acordo con eles, non obstante o PROVEEDOR non pode garantir que a información subministrada polos Almacéns sexa exacta, polo que o USUARIO acepta que O PROVEEDOR non ten ningunha responsabilidade polos danos ou perdas de calquera natureza causados ​​pola compra realizada ás adegas.

Carro